Warunki przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kubi Project Jakub Klęsk, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieroszowska 23b/2 54-034 Wrocław. NIP: 8943090044 (dalej jako: „Administrator”).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że

Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kubi Project Jakub Klęsk, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mieroszowska 23b/2 54-034 Wrocław. NIP: 8943090044 (dalej jako: „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres ul. Braniborska 2/10 53-680 Wrocław lub elektronicznie − na adres e-mail bok@statson.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 71 30 777 43.
3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres ul. Braniborska 2/10 53-680 Wrocław lub elektronicznie − na adres e-mail bok@statson.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 71 30 777 43.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
4. Pana/Pani dane osobowe, podane nam przez Pana/Panią w niniejszym formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celach:
(a) komunikacji z Panem/Panią w związku z Pana/Pani prośbą o przedstawienie oferty Grupy Statson wyrażoną poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych w niniejszym formularzu kontaktowym i przedstawienia Panu/Pani oferty Grupy Statson – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest przedstawienie aktualnej oferty Grupy Statson na prośbę potencjalnego klienta; (b) marketingu produktów lub usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do skontaktowania się z Panem/Panią przez Administratora w celu przedstawienia Panu/Pani oferty studia Grupy Statson lub innej oferty Administratora oraz (jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę) do przedstawienia Panu/Pani oferty innych produktów lub usług Administratora.

6. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
Kategorie odbiorców danych osobowych
8. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

13. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 4), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
14. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

15. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
16. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

17. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
18. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
19. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.